thông báo

Kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII
Ngày đăng 09/06/2020 | 04:24  | View count: 908

I. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND quận khóa XVIII. (Chi tiết xem tại đây)

II. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2020 (Chi tiết xem tại đây).

2. Nghị quyết về Điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND quận.  (Chi tiết xem tại đây)

3. Nghị quyết về Quyết toán ngân sách năm 2019 của quận.  (Chi tiết xem tại đây)

4. Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.  (Chi tiết xem tại đây)

5. Nghị quyết về Cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025  (Chi tiết xem tại đây)

6. Nghị quyết về Dự kiến Kế hoạch Đầu tư công năm 2021 của quận. (Chi tiết xem tại đây)

7. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND quận.  (Chi tiết xem tại đây)

8. Nghị quyết về Giám sát chuyên đề về điều hành, quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn quận. (Chi tiết xem tại đây)