kỳ họp thứ bảy

Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận

Ngày đăng 03/04/2018 | 05:50 AM  | View count: 138
Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận. Link download văn bản

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Ngày đăng 03/04/2018 | 05:45 AM  | View count: 154
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Link download văn bản

Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:00 AM  | View count: 209
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018. Link download văn bản

Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:50 AM  | View count: 153
Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội,  quốc phòng, an ninh năm 2018. Link download văn bản

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:27 AM  | View count: 136
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII. (Link download văn bản)

Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:23 AM  | View count: 106
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. (link download tại đây)

Nghị Quyết xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND quận khóa XVIII

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:17 AM  | View count: 130
Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. (Link download tại đây)

Nghị Quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND

Ngày đăng 02/04/2018 | 07:55 AM  | View count: 77
(Link download văn bản)