Xuất bản thông tin

Báo Cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 02/05/2020 | 10:35  | View count: 823

Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Chi tiết Dự thảo báo cáo (xem tại đây)