giới thiệu hđnd

Cơ cấu tổ chức Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 01/09/2017 | 02:11  | View count: 187

HĐND Quận Ngô Quyền gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; 01 trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Pháp chế.

NGUYỄN XUÂN PHI

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận:

Đơn vị công tác: Quận ủy Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

 

ĐINH MINH TUẤN

Chức vụ: Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận

Đơn vị công tác: HĐND Quận Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận

Đơn vị công tác: HĐND Quận Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận

Đơn vị công tác: Quận ủy Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

PHẠM DUY PHONG

Chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận

Đơn vị công tác: HĐND Quận Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

PHẠM VĂN ĐỨC

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận.

Đơn vị công tác: Quận ủy Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Chức vụ: Phó trưởng ban Pháp chế 

Đơn vị công tác: HĐND Quận Ngô Quyền