giới thiệu hđnd

Danh sách Thường trực Hội đồng nhân dân quận

Ngày đăng 31/08/2017 | 17:42 PM  | View count: 111
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ Số máy trực: Fax: 3.551468 LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Họ và tên Chức vụ ...

Cơ cấu tổ chức Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 01/09/2017 | 02:11 AM  | View count: 208
HĐND Quận Ngô Quyền gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; 01 trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Pháp chế. NG UYỄN XUÂN PHI ...