Kỳ họp thứ nhất

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND - 27/06/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND...

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND - 27/06/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)  (Link download Văn bản)
Xem tất cả

kỳ họp thứ tư

Nghị quyết 01/NQ-HĐND - 22/05/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận NQ (đợt I)

Nghị quyết 01/NQ-HĐND - 22/05/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận NQ (đợt I)  (Link download văn bản)

kỳ họp thứ năm

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND - 25/08/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận Ngô...

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND - 25/08/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận Ngô Quyền (đợt II). (Link download văn bản)